A
A
A

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:  

Názov organizácie: Obec Ruský Hrabovec

Sídlo: Ruský Hrabovec 51, 072 64 Podhoroď

IČO: 00325732

DIČ: 2020752371

Štatutárny zástupca: Tomáš Polák - starosta obce

e-mail: ocuruskyhrabovec@centrum.sk

tel. č.: 056 / 658 40 86

   

     Obec Ruský Hrabovec je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.